قمر در عقرب


به اطلاع خوانندگان محترم برسانم که ایام منحوس و قمر در عقرب را باید دانست و بعد شروع به هر عملی کرد چرا که اگر درقمر در عقرب باشد و یا در ایام منحوس باشد کار و عمل شما معکوس جواب خواهد داد.

مثال: شما برای اقای علیرضا زاده شرافت دعای محبت نوشته اید در تاریخ هشتم یا نهم ماه در صورتیکه طالع آقای علیرضا سرطان می باشد و قمر در عقرب است و به جدایی منجر می شود. امیدوارم دقت کافی در این مورد را داشته باشید

هر طالع در ماه چند روز قمر در عقرب و نحس می باشد و در آن نباید سفر کرد یا ازدواج یا عقد کرد و ....  مگر در امر بغض و جدایی برای آن شخص که اگر قمر در عقرب باشد به طور دایم باقی می ماند مگر آنکه باطل شود


0ghmoqffdejuis031e1b.png

قمر در عقرب


به اطلاع خوانندگان محترم برسانم که ایام منحوس و قمر در عقرب را باید دانست و بعد شروع به هر عملی کرد چرا که اگر درقمر در عقرب باشد و یا در ایام منحوس باشد کار و عمل شما معکوس جواب خواهد داد.

مثال: شما برای اقای علیرضا زاده شرافت دعای محبت نوشته اید در تاریخ هشتم یا نهم ماه در صورتیکه طالع آقای علیرضا سرطان می باشد و قمر در عقرب است و به جدایی منجر می شود. امیدوارم دقت کافی در این مورد را داشته باشید

هر طالع در ماه چند روز قمر در عقرب و نحس می باشد و در آن نباید سفر کرد یا ازدواج یا عقد کرد و ....  مگر در امر بغض و جدایی برای آن شخص که اگر قمر در عقرب باشد به طور دایم باقی می ماند مگر آنکه باطل شود


0ghmoqffdejuis031e1b.png